Pro zaručení dodání objednaného zboží do Vánoc přijímáme objednávky do 15/12/2022.
Logo
Nevíte si rady?
+420 776 357 354 (všední dny 9:00-15:00)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Dopravu máte ZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu společnosti Radim Dirgas , IČ: 01115219, se sídlem Vinohradní 547, Šakvice 691 67

 1. Kontaktní údaje

Tyto všeobecné podmínky pronájmu upravují právní vztah mezi podnikatelem Ing. Radim Dirgas, Vinohradní 547, 691 67 Šakvice, IČ: 01115219 (dále jen Pronajímatel/ a Nájemcem v souvislosti s podnikatelskou činností Pronajímatele, tj. s pronájmem Věci. Obchodní podmínky pronájmu (OPP) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (OZ). Pronajímatel tuto podnikatelskou činnost provozuje na adrese: Vinohradní 547, 691 67 Šakvice. 

 1. Pojmy
 • Pronajímatel – Ing. Radim Dirgas, Vinohradní 547, 691 67 Šakvice.
 • Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která si najímá (ať do krátkodobého či dlouhodobého nájmu) movitou věc, kterou vlastní pronajímatel, a to na základě nájemní smlouvy.
 • Movitá věc (dále jen Věc) – veškeré předměty pro vodní sporty a balanční cvičení.
 • OPP – tyto obchodní podmínky pronájmu.
 • Jistina je záloha (kauce) na pronajatou Věc složená Nájemcem při převzetí Věci Nájemcem.
 • Nájemné je finanční úhrada, kterou je povinen Nájemce uhradit při převzetí Věci.
 1. Základní údaje
 • Tyto OPP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb a pronajímatel je oprávněn je měnit přiměřeně e smyslu § 1752 odst. 1 OZ. S touto případnou změnou musí být nájemce seznámen. Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito OPP.
 • Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto OPP, ani písemnou smlouvou se řídí OZ a případně zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Veškeré nabídky učiněné Pronajímatelem až do podpisu nájemní smlouvy jsou nezávazné. Tyto OPP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy jsou Pronajímatelem a Nájemcem podepsány.
 • Nájemce přijímá a uznává následující OPP jako závazné. Tyto OPP jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele rdboarding.cz a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi.
 • Změny nebo doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a to se souhlasem obou stran.
 • Doba nájmu může být dodatečně prodloužena i elektronickým oznámením.  
 1. Nájemní smlouva
 • Mezi sebou uzavírá Nájemce a Pronajímatel.
 • Nájemní smlouva uzavíraná s Nájemcem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran. Smlouva může být uzavřena rovněž řádně specifikovanou objednávkou Nájemce, kterou potvrdí Pronajímatel. Komunikace může proběhnout písemně nebo elektronicky.
 • Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:
 • Označení Věci, které Nájemce požaduje, požadovanou dobu pronájmu
 • Označení Nájemce (tj. jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).
 1. Nájemné, Kauce
 • Výše nájemného se řídi cenami uvedenými v ceníku Pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy kauci (Jistina) a to ve výši dle ceníku. Ceník je dostupný na internetové adrese Pronajímatele rdboarding.cz, nájemné je v něm uvedené vč. DPH
 • Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.
 • Nájemné se sjednává podle skutečné doby (počet dnů), po kterou je Nájemce oprávněn Věc užívat, a to na základě ustanovení nájemní smlouvy.
 • Nájemce je oprávněn užívat Věc po dobu stanovenou nájemní smlouvou. Užívání Věci nad stanovenou dobu bez dalšího písemného souhlasu pronajímatele je považováno za neoprávněné obohacování.
 1. Platební podmínky
 • Nájemné je splatné ihned při předání Věci
 • Není-li pronajatá Věc vrácena Nájemcem ve sjednané době, je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné a smluvní pokutu ve výši nájemného za den. Nájemce je povinen toto nájemné a smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti uhradit.
 • Pronajímatel se s Nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:
  • Platba v hotovosti při předání Věci Nájemci.
  • Bezhotovostní převod na účet Pronajímatele na základě jim vystaveného daňového dokladu. Nájemné musí být připsáno na bankovní účet pronajímatele min. 1 den před stanovenou dobou nájmu. V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.
 • Kauce je vybrána v hotovosti a při vrácení nepoškozené Věci bude v hotovosti vyplacena.
 1. Práva a povinnosti nájemce
 • Udržovat Věc ve stavu, v jakém ji přebral.
 • Věc čistit a provádět údržbu nutnou k funkčnosti výrobku.
 • Užívat Věc k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito OPP. Je povinen chránit Věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Ztráty a újmy nájemce neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné
 • Nájemce nesmí provádět opravy Věci, které by snížily hodnotu Věci a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Věci
 • Nájemce nesmí zřídit třetí osobě užívací právo k pronajaté Věci a to ani jako předmět výprosy či výpůjčky nebo ji dát do zástavy. Veškerá taková ujednání nájemce s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
 • Neprovádět na pronajaté Věci žádné změny nebo úpravy. Nájemce nesmí snímat či zakrýt identifikační znaky Věci, a to ani název společnosti pronajímatele.
 • Ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Věci Pronajímateli
 • Vrátit Pronajímateli Věc řádně a včas, tj. provozuschopném stavu a kompletní, očistěnou, ve stavu, v jakém ho Nájemce převzal vzhledem k obvyklém opotřebení.
 • V případě ztráty, a to i krádeže svěřené pronajaté Věci se Nájemce tímto zavazuje uhradit Pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které Pronajímatel vynaložil na pořízení předmětné Věci.
 • Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání Věci.
 • Pronajímatel vrátí po ukončení nájmu Jistinu (kauci) Nájemci, a to za předpokladu, že Věc, kterou nájemce užíval, bude vrácena nepoškozená a ve funkčním stavu a to včetně očištění.
 1. Práva a povinnosti pronajímatele
 • Pronajímatel zajistí plně funkční výrobek nájemci.
 • Pronajímatel neodpovídá za vadu, která nebyla nahlášena v den převzetí výrobku.
 • Při vrácení poškozeného nebo znečištěného výrobku, má pronajímatel právo strhnout pokutu úměrné na opravu nebo čištění.
 • Při vrácení nekompletního balení, má pronajímatel právo naúčtovat všechny chybějící části produktu.
 • Pronajímatel je povinen přenechat Nájemci pronajatou Věc tak, aby ji mohl užívat ke sjednanému nebo obvyklému účelu.
 • Pokud je Věc při vrácení poškozena, zavazují se Pronajímatel a nájemce sepsat „Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození. Po sepsání zmíněného protokolu je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci složení částky odpovídající Jistotě stanovené dle ceníku Pronajímatele u dané Věci, kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na pronajaté věci. Složením uvedené částky Nájemcem není dotčeno Pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Nájemci.
 • Pronajímatel neodpovídá za vadu Věci, o které Nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebání užívání Věci. Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení Věci po jejím předání nájemci a není povinen mu poskytnout žádnou náhradu. Ustanovení o nájemném není tímto dotčeno.
 • Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení Věci v důsledku vyšší moci.
 • Pronajímatel může požadovat vrácení pronajaté Věci i před ukončením sjednané doby nájmu, a to, pokud nájemce Věc užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem a hrozí tak vznik škody na Věci.
 1. Pokuty
 • Pronajímatel má právo naúčtovat práci a díly na opravu poškozeného výrobku nájemcem.
 • Pronajímatel má právo na stržení kauce za odcizený produkt nebo za produkt poškozený.
 • V případě nevrácení zboží je smluvní pokuta ve výše kauce, která nebude navrácena pronajímateli.
 1. Ochrana osobních údajů
 • Osobní data Nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje Nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Uzavřením nájemní smlouvy dává Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci.
 • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Pokud právní předpis nestanoví jinak, nájemce jako fyzická osoba souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu.
 1. Ukončení smlouvy
 • Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také v případě hrubého porušení nájemní smlouvy Nájemcem.
 • Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Věc a to způsobem, který určil pronajímatel.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Uzavřením nájemní smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito OPP, a že s nimi souhlasí. Tyto OPP jsou zobrazeny na webových stánkách Pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem.
 • Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

Tyto OPP nabývají účinnosti dne 04/05/2021

Spolupracujeme s
 

SLEDUJ NÁS A NIC TI NEUNIKNE:  

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz