Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 Kč a máte dopravu po ČR ZDARMA
Novinky
24.04.2023
Triko dvou značek RDB & 119MMA
Lehká ochutnávka našich připravovaných novinek v podobě stylového trička 119MMA. Triko vzniklo jako zpečetění spolupráce s jedním z nejlepších českých... číst celé
07.03.2023
RDB Fitboard válec samostatně v prodeji
Už jste si u nás zakoupili RDB fitboard a hodil by se vám jeden válec navíc? Právě jsme do naší nabídky přidali možnost pořídit si tento produkt i sam... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu společnosti Radim Dirgas , IČ: 01115219, se sídlem Vinohradní 547, Šakvice 691 67

 1. Kontaktní údaje

Tyto všeobecné podmínky pronájmu upravují právní vztah mezi podnikatelem Ing. Radim Dirgas, Vinohradní 547, 691 67 Šakvice, IČ: 01115219 (dále jen Pronajímatel/ a Nájemcem v souvislosti s podnikatelskou činností Pronajímatele, tj. s pronájmem Věci. Obchodní podmínky pronájmu (OPP) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (OZ). Pronajímatel tuto podnikatelskou činnost provozuje na adrese: Vinohradní 547, 691 67 Šakvice. 

 1. Pojmy
 • Pronajímatel – Ing. Radim Dirgas, Vinohradní 547, 691 67 Šakvice.
 • Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která si najímá (ať do krátkodobého či dlouhodobého nájmu) movitou věc, kterou vlastní pronajímatel, a to na základě nájemní smlouvy.
 • Movitá věc (dále jen Věc) – veškeré předměty pro vodní sporty a balanční cvičení.
 • OPP – tyto obchodní podmínky pronájmu.
 • Jistina je záloha (kauce) na pronajatou Věc složená Nájemcem při převzetí Věci Nájemcem.
 • Nájemné je finanční úhrada, kterou je povinen Nájemce uhradit při převzetí Věci.
 1. Základní údaje
 • Tyto OPP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb a pronajímatel je oprávněn je měnit přiměřeně e smyslu § 1752 odst. 1 OZ. S touto případnou změnou musí být nájemce seznámen. Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito OPP.
 • Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto OPP, ani písemnou smlouvou se řídí OZ a případně zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Veškeré nabídky učiněné Pronajímatelem až do podpisu nájemní smlouvy jsou nezávazné. Tyto OPP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy jsou Pronajímatelem a Nájemcem podepsány.
 • Nájemce přijímá a uznává následující OPP jako závazné. Tyto OPP jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele rdboarding.cz a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi.
 • Změny nebo doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a to se souhlasem obou stran.
 • Doba nájmu může být dodatečně prodloužena i elektronickým oznámením.  
 1. Nájemní smlouva
 • Mezi sebou uzavírá Nájemce a Pronajímatel.
 • Nájemní smlouva uzavíraná s Nájemcem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran. Smlouva může být uzavřena rovněž řádně specifikovanou objednávkou Nájemce, kterou potvrdí Pronajímatel. Komunikace může proběhnout písemně nebo elektronicky.
 • Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:
 • Označení Věci, které Nájemce požaduje, požadovanou dobu pronájmu
 • Označení Nájemce (tj. jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).
 1. Nájemné, Kauce
 • Výše nájemného se řídi cenami uvedenými v ceníku Pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy kauci (Jistina) a to ve výši dle ceníku. Ceník je dostupný na internetové adrese Pronajímatele rdboarding.cz, nájemné je v něm uvedené vč. DPH
 • Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.
 • Nájemné se sjednává podle skutečné doby (počet dnů), po kterou je Nájemce oprávněn Věc užívat, a to na základě ustanovení nájemní smlouvy.
 • Nájemce je oprávněn užívat Věc po dobu stanovenou nájemní smlouvou. Užívání Věci nad stanovenou dobu bez dalšího písemného souhlasu pronajímatele je považováno za neoprávněné obohacování.
 1. Platební podmínky
 • Nájemné je splatné ihned při předání Věci
 • Není-li pronajatá Věc vrácena Nájemcem ve sjednané době, je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné a smluvní pokutu ve výši nájemného za den. Nájemce je povinen toto nájemné a smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti uhradit.
 • Pronajímatel se s Nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:
  • Platba v hotovosti při předání Věci Nájemci.
  • Bezhotovostní převod na účet Pronajímatele na základě jim vystaveného daňového dokladu. Nájemné musí být připsáno na bankovní účet pronajímatele min. 1 den před stanovenou dobou nájmu. V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.
 • Kauce je vybrána v hotovosti a při vrácení nepoškozené Věci bude v hotovosti vyplacena.
 1. Práva a povinnosti nájemce
 • Udržovat Věc ve stavu, v jakém ji přebral.
 • Věc čistit a provádět údržbu nutnou k funkčnosti výrobku.
 • Užívat Věc k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito OPP. Je povinen chránit Věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Ztráty a újmy nájemce neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné
 • Nájemce nesmí provádět opravy Věci, které by snížily hodnotu Věci a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Věci
 • Nájemce nesmí zřídit třetí osobě užívací právo k pronajaté Věci a to ani jako předmět výprosy či výpůjčky nebo ji dát do zástavy. Veškerá taková ujednání nájemce s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
 • Neprovádět na pronajaté Věci žádné změny nebo úpravy. Nájemce nesmí snímat či zakrýt identifikační znaky Věci, a to ani název společnosti pronajímatele.
 • Ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Věci Pronajímateli
 • Vrátit Pronajímateli Věc řádně a včas, tj. provozuschopném stavu a kompletní, očistěnou, ve stavu, v jakém ho Nájemce převzal vzhledem k obvyklém opotřebení.
 • V případě ztráty, a to i krádeže svěřené pronajaté Věci se Nájemce tímto zavazuje uhradit Pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které Pronajímatel vynaložil na pořízení předmětné Věci.
 • Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání Věci.
 • Pronajímatel vrátí po ukončení nájmu Jistinu (kauci) Nájemci, a to za předpokladu, že Věc, kterou nájemce užíval, bude vrácena nepoškozená a ve funkčním stavu a to včetně očištění.
 1. Práva a povinnosti pronajímatele
 • Pronajímatel zajistí plně funkční výrobek nájemci.
 • Pronajímatel neodpovídá za vadu, která nebyla nahlášena v den převzetí výrobku.
 • Při vrácení poškozeného nebo znečištěného výrobku, má pronajímatel právo strhnout pokutu úměrné na opravu nebo čištění.
 • Při vrácení nekompletního balení, má pronajímatel právo naúčtovat všechny chybějící části produktu.
 • Pronajímatel je povinen přenechat Nájemci pronajatou Věc tak, aby ji mohl užívat ke sjednanému nebo obvyklému účelu.
 • Pokud je Věc při vrácení poškozena, zavazují se Pronajímatel a nájemce sepsat „Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození. Po sepsání zmíněného protokolu je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci složení částky odpovídající Jistotě stanovené dle ceníku Pronajímatele u dané Věci, kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na pronajaté věci. Složením uvedené částky Nájemcem není dotčeno Pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Nájemci.
 • Pronajímatel neodpovídá za vadu Věci, o které Nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebání užívání Věci. Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení Věci po jejím předání nájemci a není povinen mu poskytnout žádnou náhradu. Ustanovení o nájemném není tímto dotčeno.
 • Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení Věci v důsledku vyšší moci.
 • Pronajímatel může požadovat vrácení pronajaté Věci i před ukončením sjednané doby nájmu, a to, pokud nájemce Věc užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem a hrozí tak vznik škody na Věci.
 1. Pokuty
 • Pronajímatel má právo naúčtovat práci a díly na opravu poškozeného výrobku nájemcem.
 • Pronajímatel má právo na stržení kauce za odcizený produkt nebo za produkt poškozený.
 • V případě nevrácení zboží je smluvní pokuta ve výše kauce, která nebude navrácena pronajímateli.
 1. Ochrana osobních údajů
 • Osobní data Nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje Nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Uzavřením nájemní smlouvy dává Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci.
 • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Pokud právní předpis nestanoví jinak, nájemce jako fyzická osoba souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu.
 1. Ukončení smlouvy
 • Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také v případě hrubého porušení nájemní smlouvy Nájemcem.
 • Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Věc a to způsobem, který určil pronajímatel.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Uzavřením nájemní smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito OPP, a že s nimi souhlasí. Tyto OPP jsou zobrazeny na webových stánkách Pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem.
 • Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

Tyto OPP nabývají účinnosti dne 04/05/2021

Aktuálně z blogu

Expedice ALBÁNIE
14.04.2023
Expedice ALBÁNIE
Pokud si chceš pořádně užít jízdu na ENDURO motorce a vyzkoušet své schopnosti nebo limity, je potřeba na sobě i pořádně zapracovat. číst celé
FITBOARD na cestách
31.03.2023
FITBOARD na cestách
Hľadanie balancu na fitboarde nieje výhradnou doménou interiérových priestorov. Dali sme šancu tomuto prknu ukázať ako všestranné dokáže byť. číst celé
TRÉNUJTE S NÁMI TĚLO
07.03.2023
TRÉNUJTE S NÁMI TĚLO
Motorka je nářadí vrtkavé a má pouhopouhá dvě kola, to je stará pravda. Co můžeme udělat pro to, abychom ji lépe řídili? Na to se podíval Karel Tábors... číst celé
ROVNOVÁHA JE ZÁKLAD
06.03.2023
ROVNOVÁHA JE ZÁKLAD
Jak to vypadá, když se Jana Kolací (motorbike-czech.cz) přijde podívat na trénink WWRT. číst celé
  

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz